Osiguravajuća delatnost je globalni biznis u kojem komunikacija na engleskom igra sve veću ulogu.  ST NICOLAS SCHOOL nudi sveobuhvatan kurs za one koji se bave ovim poslom i moraju da komuniciraju sa kolegama, poslovnim partnerima i klijentima na engleskom. Kurs je prikladan za one čije je znanje na nivou B1, B2 i više.

Tečaj engleskog za zaposlene u osiguravajućim kompanijama sadrži čitav spektar relevantnih tema, ključne fraze za efikasnu komunikaciju, odgovarajuću stručnu terminologiju, autentičnu simulaciju situacija na radnom mestu i mnogo mogućnosti za diskusiju gde polaznici mogu da govore iz sopstvenog iskustva.

Ovaj kurs u ST NICOLAS SCHOOL je namenjen inženjerima, tehničarima i tehničkim menadžerima svih grana inženjerstva.  Specijalizovane discipline i specifični inženjerski projekti često zahtevaju znanje iz minimum dve grane inženjerstva istovremeno.

Dakle, osim usko specijalizovane terminologije vezane isključivo za njihovo sopstveno polje, svi inženjeri moraju da poznaju zajednički jezik opštih tehničkih termina, kao i da poseduju jezičke veštine u svakodnevnoj korespondenciji.

Kurs engleskog ze inženjere sadrži upravo ovakav tip jezičkog inputa.

Glavni akcenat kursa je više na slušanju i govoru, tj. aktivnom korišćenju engleskog jezika u dijalozima i diskusijama, nego isključivo na memorizaciji tehničkih termina.


ST NICOLAS SCHOOL polaznicima nudi ovaj kurs koji sadrži jednostavan, funkcionalan jezik potreban za rad sa mušterijama i kolegama u različitim situacijama, od primanja rezervacija do odgovora na pritužbe.

Fokus je na ključnim frazama i tematskom vokabularu. Teme odražavaju stvarne kontekste sa kojima će se polaznici susretati u svom radu.

Kurs pokriva sledeće tematske jedinice:

 • Telefoniranje
 • Primanje rezervacija
 • Izvinjavanje
 • Primanje gostiju
 • Učtive molbe i odgovori
 • Instrukcije
 • Traženje informacija
 • Davanje informacija
 • Odgovori na zahteve i žalbe
 • Opisivanje jela
 • Pružanje pomoći i saveta
 • Plaćanje
 • Pozdravljanje


Ovaj specijalizovani kurs koji organizuje ST NICOLAS SCHOOL podučava polaznike kako da komuniciraju jasno, ubedljivo i učtivo u nizu različitih situacija u avionu.

Engleski za letačko osoblje takođe pokriva spektar srodnih tema, kao što su objašnjavanje obroka i usluga, rešavanje problema vezanih za sedišta i pomoć bolesnim putnicima.


ST NICOLAS SCHOOL organizuje kurs engleskog za avio stručnjake, posebno za pilote i kontrolore leta. Osmišljen je tako da pomogne polaznicima da polože ispit ICAO nivo 4.

Glavni fokus je na jeziku potrebnom za komunikaciju u vanrednim i/ili hitnim situacijama tokom letova.

Obuka iz engleskog jezika za pilote i kontrolore leta usmerena je skoro isključivo na poboljšanje njihovih veština slušanja i govora.

Uspešna verbalna komunikacija je neophodna za obezbeđivanje sigurnosti u civilnom avio saobraćaju.

Zahteva se određeni stepen tečnosti u govoru jer kontrolori moraju da komuniciraju sa nekoliko aviona istovremeno i ne mogu da čekaju isuviše dugo da pilot prenese poruku.


ST NICOLAS SCHOOL u svojoj ponudi ima i tečaj engleskog za pravnike. Ovaj kurs je osmišljen tako da svakome ko treba da razgovara o pravu u poslovnom okruženju pruži jezičko znanje potrebno za sigurnost u radu. Pravnici posebno oprezno koriste jezik i moraju biti sigurni da će im kurs omogućiti da komuniciraju precizno i da će tačno razumeti ono što pročitaju i čuju.

Advokati i pravnici zaposleni u međunarodnim korporacijama i pravničkim firmama treba da razumeju dokumenta napisana na engleskim jezikom sa pravnim terminima i da uspešno komuniciraju sa kolegama na engleskom. Naši profesori će Vam pomoći da steknete potrebno znanje za to.

Imajući u vidu i činjenicu da je ST NICOLAS SCHOOL ovlašćeni centar za pripremu i polaganje TOLES ispita, naši polaznici imaju mogućnost i da dobiju međunarodno priznat sertifikat za svoje poznavanje pravnog engleskog. Više o tome pročitajte ovde.

ST NICOLAS SCHOOL nudi kurseve pripreme za FCE (Cambridge First Certificate in English), CAE (Cambridge Certificate in Advanced English)  i CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English) ispite.

Priprema za polaganje IELTS ispita

Kurs pripreme za IELTS (International English Language Testing Service) pomaže vam da na ovom ispitu dobijete rezultate koji su vam potrebni za imigraciju, studije ili zaposlenje u zemlji gde je engleski maternji jezik.

IELTS je priznat kao uslov za upis na većinu britanskih, australijskih, novozelandskih i kanadskih univerziteta.

IELTS ispit takođe priznaju i mnogi poslodavci i vladine agencije za imigraciju kao dokaz posedovanja veština iz engleskog jezika.

ST NICOLAS SCHOOL nudi kurseve pripreme i za opšti i za akademski IELTS ispit.

Kurs pripreme za TOEFL ispit

TOEFL (Test of English as a Foreign language) je omiljena kvalifikacija iz engleskog jezika i uslov za upis univerziteta u Americi i Kanadi.

Upis na kurs pripreme za TOEFL ispit u ST NICOLAS SCHOOL je važan prvi korak ka vašem uspehu.

Mnogi studenti znaju da samo poznavanje engleskog jezika nije dovoljno da bi se pripremili za TOEFL ispit. Da bi se uspelo na ovom testu, polaznicima su potrebne specijalizovane ispitne veštine i strategije.

Kurs pripreme za SAT ispit

SAT je standardizovani test koji se polaže pri upisu na većinu koledža u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ispit traje 3 sata i 45 minuta i sastoji se od tri dela: matematike, kritičkog čitanja i pisanja.

Read More


Ovaj kurs koji nudimo u ST NICOLAS SCHOOL je za studente informacione tehnologije i računarstva ili za ljude koji već rade u IT sektoru. Engleski za informacionu tehnologiju je važan zbog dva povezana razloga: globalizacije i interneta.

Sadrži teme koje odražavaju najnovije trendove u ovoj oblasti, što ga čini relevantnim za potrebe polaznika.

Autentični materijal u knjizi pokriva širok spektar IT tema, sa sadržajima uzetim iz udžbenika, novina, popularnih časopisa o računarima, internet stranica, priručnika i reklama.

Naši kursevi konverzacije su odlična prilika za Vas da razvijete i unapredite svoje komunikacijske veštine. Časovi se odvijaju u malim grupama da bi svi imali što više vremena za pričanje. Profesori će Vam pomoći da popravite i tačnost i tečnost govora pažljivim ispravljanjem grešaka i podsticanjem vežbanja.

Učenje gramatike je besmisleno ukoliko nema dovoljno mogućnosti da se koristi u govoru. Konverzacija je centralni aspect učenja jezika i aktivnosti na ovom kursu pomažu ne samo da unapredite veštinu govora, već i ohrabruju slušanje i razumevanje.

Kurs konverzacije u ST NICOLAS SCHOOL ima za cilj da poveća sigurnost i aktivnu memoriju učenika kroz bogatu i raznovrsnu diskusiju o mnogobrojnim temama. Časovi obično uključuju debate, diskusiju, rad u paru (sa drugim učenicima) i prezentacije.

Napomena: Ovaj program bi trebalo da se pohađa kao dodatak nekom drugom kursu.


Časovi “jedan na jedan” predstavljaju najbolju opciju za postizanje maksimalnog napretka tokom kratkog vremenskog perioda. Ovaj kurs je 100% fokusiran na Vaše jezičke potrebe i Vaš predavač ga osmišljava tako da izađe u susret Vašim zahtevima.

“Jedan na jedan” je najfleksibilniji i najličniji kurs koji imamo u ponudi ST NICOLAS SCHOOL.

Možete i da kombinujete individualne časove sa kursom u grupi. Ovo je odličan način da ubrzate svoj napredak.

Privatni čas stranog jezika znači personalizovanu pažnju – dobićete nepodeljenu pažnju profesora, smernice i povratne informacije koje su specifične za Vas i Vaše ciljeve.

Lokacije

REFERENTNA LISTA